Duálne vzdelávanie

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v spoločnosti

Remeslo strojal, s.r.o

V školskom roku 2021/2022 spoločnosť bude realizovať odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania v nasledovných odboroch so Súkromnou strednou odbornou školou technickou, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Odbor: 24 30 H operátor strojárskej výroby ( 3 roky)

Počet učebných miest pre školský rok 2023/2024:       4

Po absolvovaní daného učebného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti na nasledovných pozíciách:

-          Obrábač kovov na klasické alebo CNC stroje

-          Prevádzkový zámočník

Predpoklad zamestnania:

Zmeny v technológiách, zvyšovanie  náročnosti na kvalitu výroby, ako aj rozširovania výroby

a vykonávania generálnych opráv   zariadení v širokom okruhu odberateľov,   ako  

aj odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 10-12 nových zamestnancov.          

Odbor: 2411 K mechanik nastavovač ( 4 roky)

Počet učebných miest pre školský rok 2023/2024:       2

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať v našej spoločnosti pracovné uplatnenie na nasledovných pozíciách:

-          Obrábač kovov - na CNC stroje

-          Kontrolór kvality

Predpoklad zamestnania:

Z dôvodu modernizácie a rozširovania výroby ako aj odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 4 nových zamestnancov.

Odbor: 2679 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 roky)

Počet učebných miest pre školský rok 2023/2024:      1

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti na nasledovných pozíciách:

-          Nastavovač a obsluha CNC strojov

-          Zvárač

Absolvent po zapracovaní je vhodný aj na pozíciu obrábač na CNC strojoch a kontrolór kvality.

Predpoklad zamestnania:

Z dôvodu modernizácie, ako aj na základe toho, že v spoločnosti pôsobí samostatná akreditovaná zváračská škola, a zároveň prirodzeným odchodom zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 4-5 nových zamestnancov.

Organizácia štúdia: V študijných odboroch žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle v každom ročníku 5 dní teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. V učebnom odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle v každom ročníku 4 dni teoretického vyučovania           a 6 dní praktického vyučovania. Minimálne 50% z celkového počtu hodín OV za štúdium žiak absolvuje vo firme. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom. Odborný výcvik v študijných odboroch v 1.ročníku a v 2.ročníku v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 3.ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Remeslo strojal, s.r.o. V učebnom odbore 1.ročník        a 1. polrok 2. ročníka v dielňach SSOŠT a 2.polrok druhého ročníka a tretí ročník vo firme. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8. v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Adresa a telefonický kontakt pre podávanie prihlášok na duálne vzdelávanie:

Poštová adresa:                Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Mailová adresa:                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meno zamestnanca:         Mgr. Katarína Ihringová

Telefonický kontakt:       045 601 66 24 , mobil : 0918 652 777

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
  • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
  • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník – 40 €
2. ročník – 60 €
3. ročník – 80 €
4. ročník – 100 €

Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom školy a zamestnávateľa, kde sú presne uvedené kritériá priznania podnikového štipendia.

K štipendiu dostávajú študenti aj odmenu za produktívnu prácu, výška ktorej je závislá od výšky minimálnej mzdy.


Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
– pohovoru s uchádzačom,
– hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ


Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. sa úspešne certifikovala pre poskytovanie duálneho vzdelávania. Spoločnosť je členom záujmového združenia právnických osôb InTech Žiar nad Hronom, ktoré je od roku 2008 zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

DUÁLNE VZDELÁVANIE

  • Operátor strojárskej výroby
  • Mechanik nastavovač
  • Mechanik – mechatronik
  • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 


 

Ďalšie informácie ohľadom duálneho vzdelávania nájdete na nasledovných webových stránkach:

Duálne vzdelávanie dokument na stiahnutie