• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o bude poskytovať duálne vzdelávanie v odboroch:

2430 H operátor strojárskej výroby - 3. ročný učebný odbor, ukončený výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, absolvent získa stredné odborné vzdelanie

Počet žiakov: 4

2411 K mechanik nastavovač - 4. ročný študijný odbor, ukončený výučným listom a maturitným vysvedčením, absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie

Počet žiakov: 2

 

Organizácia štúdia:

2430 H operátor strojárskej výroby

•          žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 4 dní teoretického vyučovania a 6 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, praktické vyučovanie v 1.ročníku v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2.ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Remeslo strojal, s.r.o

2411 K mechanik nastavovač

•    žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dní teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, praktické vyučovanie v 1.ročníku a v 1.polroku 2.ročníka v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2.polroka 2.ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Remeslo strojal, s.r.o. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2018 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Pracovné pozície po absolvovaní štúdia:

2430 H operátor strojárskej výroby

  • Obrábač kovov
  • Obsluha CNC strojov
  • Obsluha klasických obrábacích strojov
  • Zámočník

2411 K mechanik nastavovač

•    Mechanik nastavovač CNC strojov

•    Technológ - programátor CNC strojov

•    Kontrolór kvality

Žiakov s výbornými študijnými výsledkami a záujmom o zvyšovanie kvalifikácie spoločnosť podporí aj pri štúdiu na VŠ.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

•    osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa,

•    posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,

•    stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa –          3,40 €/1 stravný lístok

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:

1.         ročník  40 €

2.         ročník  60 €

3.         ročník  80 €

4.         ročník 100 €

Odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia:

2.         ročník  1,38 EUR/1 h

3.         ročník  1,38 EUR/1 h

4.         ročník  1,38 EUR/1 h

Poskytovanie finančného zabezpečena je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

-           pohovoru s uchádzačom a jeho zákonným zástupcom

-           hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ.

U vybratých uchádzačov bude zamestnávateľ Remeslo strojal, s.r.o. podpisovať so žiakom Učebnú zmluvu v zmysle §19 zákona č. 61/2015 Z.z. a súčasne Zmluvu o budúcej pracovnej zmluve v zmysle §53 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce.